Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică BIHOR

 

 • asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Statistic Naţional Anual aprobat de către Guvernul României;
 • organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, cercetări statistice selective, lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la INS;
 • organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 • participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de INS;
 • propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice, precum şi a metodologiei de organizare și realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;
 • asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de INS cu privire la determinarea şi publicarea indicatorilor statistici;
 • furnizează către INS datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 • informează, din proprie iniţiativă sau la solicitarea administraţiei publice locale, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 • colaborează cu instituţiile deconcentrate ale ministerelor în judeţul Bihor şi cu alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice, în vederea compatibilizării Sistemului Statistic Naţional cu celelalte sisteme informaţionale;
 • monitorizează aplicarea principiilor fundamentale de funcţionare a Sistemului Statistic Naţional şi respectarea reglementărilor legale în domeniul statisticii oficiale;
 • implementează conceptele privind managementul calităţii în statistică şi ale Codului de bune practici al statisticii europene, în sistemul statistic din judeţul Bihor;
 • promovează cultura statistică în judeţul Bihor şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
 • prezintă anual informări asupra activităţii desfăşurate prin elaborarea Raportului anual de activitate sau ori de câte ori sunt solicitate de către INS;
 • elaborează/proiectează anuare, breviare, buletine şi alte publicaţii la nivelul judeţului/regiunii, în domeniul statisticii, spre a fi diseminate;
 • administrează bunurile şi gestionează bugetele şi fondurile alocate;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către INS prin acte normative pentru domeniul specific de activitate.

 

În îndeplinirea atribuţiilor sale, Direcția Județeană de Statistică Bihor are dreptul:

 • să solicite şi să obţină de la producătorii de statistici oficiale, în mod gratuit, date şi informaţii statistice asigurând protecţia datelor cu caracter personal, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • să utilizeze, în afara personalului propriu, operatori statistici pentru colectarea datelor de la gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria operatorilor statistici se includ persoanele atrase temporar, pe bază de contracte încheiate în baza Noului Cod Civil, pentru colectarea datelor, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistică;
 • să aplice amenzi contravenţionale prin intermediul persoanelor împuternicite, pentru următoarele fapte:
  • neîndeplinirea de către furnizorii de date a obligaţiilor privind transmiterea în mod gratuit de date corecte, actuale şi complete, la termenele, periodicităţile, în forma şi după metoda de colectare prevăzute în programul   statistic naţional anual şi în conformitate cu normele metodologice;
  • refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea DJS Bihor a documentelor şi evidenţelor necesare verificării calităţii datelor statistice furnizate, cât şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de către conducerea DJS Bihor;
  • utilizarea de către personalul angajat în Sistemul Statistic Naţional şi de către personalul atras temporar a datelor individuale ale persoanelor fizice sau juridice, în alte scopuri decât cele statistice;
  • nerespectarea principiului confidenţialităţii datelor statistice de către personalul angajat în Sistemul Statistic Naţional, personalul atras temporar în realizarea activităţilor statistice sau persoanele juridice la care s-au externalizat unele activităţi statistice pe bază de contract;
  • încălcarea de către persoanele juridice, care au realizat unele activităţi statistice specifice legate de îndeplinirea programului statistic naţional anual, a utilizării materialelor, documentelor, instrumentelor puse la dispoziţie în alte scopuri decât cele necesare realizării activităţilor statistice.
 • să solicite de la INS date şi informaţii statistice privind indicatorii calculaţi la nivel de judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni;
 • de consultare a publicaţiilor din Biblioteca INS şi, în general, la metodologiile de calcul a indicatorilor statistici.